Verantwoording en gebruik door derden


Deze site is bedoeld om aan beoefenaars van de modelvliegsport, of zij die er aan willen beginnen informatie en ervaringen te verschaffen waarmee zij op een plezierige en verantwoorde wijze deze hobby kunnen uitoefenen. De site zelf is sinds december 2007 in ontwikkeling en zal voortdurend worden aangepast aan de ontwikkelingen in de modelvliegsport. Het beoogt zowel oude waarden als nieuwe trends via dit dynamisch medium in beeld te brengen.     

De site is onafhankelijk, d.w.z. het heeft geen zakelijke of commerciële bindingen, uitsluitend anders dan de reclameuitingen die in de site zijn opgenomen, met producenten en/of handelaren die ten behoeve van deze hobby producten vermarkten. Door middel van links is het wel een brug hier naar toe. Dit is bedoeld om hobby beoefenaren een ruime en gemakkelijke toegang tot de markt en informatiebronnen te verschaffen.

Met een literatuurlijst en verwijzingen uit de tekst kan naar uitgebreidere informatie worden gezocht dan in het bestek van deze site mogelijk is.

De informatie in deze site komt uit vele bronnen, eigen ervaringen en publicaties. Het merendeel van de informatie berust op algemene kennis, aangepast en toepasbaar gemaakt voor deze hobby. Daar waar letterlijke informatie uit bronnen is overgenomen wordt/is toestemming aan de rechthoudende gevraagd. Echter, soms is de bron niet meer te achterhalen en wordt er, zomogelijk, nog een bronvermelding gegeven. Mocht echter bijken dat, overigens onbedoeld, ten onrechte informatie letterlijk is overgenomen dan verzoeken we de rechthebbende ons hierover via info@funfly.nl te berichten.

Deze site is gestoeld op een min of meer ideële doelstelling, nl. het bevorderen en stimuleren van de modelvliegsport. Indien dezelfde doelstelling wordt nagestreefd is het gebruik van informatie uit deze site toegestaan, mits een bronverwijzing wordt gegeven. Echter indien er commerciële doelstellingen met de info uit deze site worden nagestreefd vraagt de beheerder een donatie die is afgemeten aan de omvang en het commercieel belang van de gebruikte informatie, dit naar het oordeel van de gebruiker.
De donatie kan worden overgemaakt op giro 731957 t.n.v. Thermosoft te Zuidbroek.

Voor deze site is overwegend eigen fotomateriaal gebruikt. Deze foto's zijn in de site in web-site resolutie van 72 pix/inch opgenomen en mogen als zodanig ook worden gebruikt. Originele foto's, overwegend opgenomen met 4 MP kunnen tegen een vergoeding van € 2,50/st worden besteld via info@ funfly.nl .

contact | © 2016